การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
หลักเกณฑ์การเสนอเพิ่มวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2566 ดาวน์โหลด
Guidelines for the proposal of the Annual General Meeting’s agenda and/or to nominate the candidate for Company Director AGM 2023 ดาวน์โหลด