การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
รายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No 1/2022 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการยืนยันตัวตนและคู่มือการใช้งานระบบ IR PLUS AGM ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ดาวน์โหลด
Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No 1/2022 ดาวน์โหลด
Guidelines for self - identification process and Manual for using IR PLUS AGM Application ดาวน์โหลด
Proxy Form A, Form B, Form C ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการยืนยันตัวตนและคู่มือการใช้งานระบบ IR PLUS AGM ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ดาวน์โหลด
Invitation to Annual General Meeting of Shareholders for Year 2022 ดาวน์โหลด
Guidelines for self - identification process and Manual for using IR PLUS AGM Application ดาวน์โหลด
Proxy Form A, Form B, Form C ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด