การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการยืนยันตัวตนและคู่มือการใช้งานระบบ IR PLUS AGM ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ดาวน์โหลด
Invitation to Annual General Meeting of Shareholders for Year 2023 ดาวน์โหลด
Guidelines for self - identification process and Manual for using IR PLUS AGM Application ดาวน์โหลด
Proxy Form A, Form B, Form C ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอเพิ่มวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
Guidelines for the proposal of the Annual General Meeting’s agenda and/or to nominate the candidate for Company Director AGM 2023 ดาวน์โหลด
ส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของทางบริษัทได้ที่นี่