การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
Invitation to Annual General Meeting of Shareholders for Year 2024 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการยืนยันตัวตนและคู่มือการใช้งานระบบ IR PLUS AGM ดาวน์โหลด
Guidelines for self - identification process and Manual for using IR PLUS AGM Application ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ดาวน์โหลด
Proxy Form A, Form B, Form C ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
Information on Independent Directors proposed as proxy for shareholders ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
The company’s Articles of Association relating to shareholders’ meetings ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอเพิ่มวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
Guidelines for the proposal of the Annual General Meeting’s agenda and/or to nominate the candidate for Company Director AGM 2024 ดาวน์โหลด
นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ดาวน์โหลด
Policy and Guidelines Regarding Personal Data Protection (Privacy Notice) ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ดาวน์โหลด
Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (เอกสารประกอบวาระที่ 1) ดาวน์โหลด
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for year 2023 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการยืนยันตัวตนและคู่มือการใช้งานระบบ IR PLUS AGM ดาวน์โหลด
Process of shareholder/proxy holder self-identification through the application IR PLUS AGM ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ดาวน์โหลด
Proxy Form A, Form B, and Form C ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
Information on Independent Directors proposed as proxy for shareholders ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ดาวน์โหลด
Criteria for Advance Enquiries Submission for Extraordinary General Meeting of Shareholders No 1/2024 ดาวน์โหลด
แบบส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ดาวน์โหลด
Advance Enquiries Submission Form for Extraordinary General Meeting of Shareholders No 1/2024 ดาวน์โหลด