นายทวี มีเงิน
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายฐกร รัตนกมลพร
ประธานกลุ่มบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
นางสาวภรกานต์ รัตนกมลพร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ
นายชัยทัด กุลโชควณิช
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน / กรรมการบริหาร / กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางสาวมัทณา วิเชียรแก้วมณี
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด / กรรมการบริหาร / กรรมการ
นายชัยยุทธ เอียดแก้ว
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ
นายวุฒิ มีช่วย
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายณรงค์ เดชาธนารุจิกร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ดร. อภิวัตน์ พลสยม
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ