ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1

ตัวย่อ DITTO-W1
ประเภทหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่เริ่มซื้อขาย 30 พฤษภาคม 2565
หลักทรัพย์อ้างอิง หุ้นสามัญ DITTO
อัตราส่วนการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1.20 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ 33.333 บาทต่อหุ้น
จำนวนหลักทรัพย์ที่ออก 87,995,913 หน่วย
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 20 พฤษภาคม 2565
วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 19 พฤษภาคม 2568
วันกำหนดการใช้สิทธิ วันทำการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ในเดือนกันยายน 2565
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
ในประเทศ THA283055509
ต่างด้าว -
NVDR THA2830555R4
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2009-9999
Website: https://www.set.or.th/tsd/th/tsd.html

เอกสาร

1. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DITTO-W1)

2. แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DITTO-W1)

3. แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 5)

เอกสาร
แจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิ (การใช้สิทธิครั้งที่ 7) ดาวน์โหลด
ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ DITTO-W1 ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดสิทธิ DITTO-W1 ดาวน์โหลด
Document
Notification of the Procedure for the Exercise (Exercise no.7) Download
Form for notification of intention to exercise the right under DITTO-W1 Download
Terms and Conditions DITTO-W1 Download