รายได้รวม
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
ร้อยละ
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E)
เท่า
รายละเอียด : หน่วย ปี 2563 ปี 2564 6M2564 6M2565
สินทรัพย์รวม : ล้านบาท 773.81 1,342.90 1,285.29 1,564.34
หนี้สินรวม : ล้านบาท 440.83 310.01 369.78 414.71
ส่วนของผู้ถือหุ้น : ล้านบาท 332.98 1,032.89 915.50 1,149.63
รายละเอียด : หน่วย ปี 2563 ปี 2564 6M2564 6M2565
รายได้รวม : ล้านบาท 988.18 1,093.64 514.00 659.60
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม : ล้านบาท 834.88 889.27 444.87 355.65
กำไรจากเงินลงทุน : ล้านบาท - 38.87 - 2.89
กำไรสุทธิ : ล้านบาท 114.20 161.81 79.79 121.63
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) : บาท/หุ้น 0.35 0.48 0.21 0.26
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : เท่า 1.32 0.30 0.40 0.36
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) : ร้อยละ 16 19 13.76 21.50
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) : ร้อยละ 38 29 14.99 23.49

หมายเหตุ 1/กำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดเต็มที่ คำนวณโดยใช้กำไรสุทธิหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังจากเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรกนี้