รายได้รวม
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
ร้อยละ
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E)
เท่า
รายละเอียด : หน่วย 2564 2565 2566 3M2567
สินทรัพย์รวม : ล้านบาท 1,342.90 1,564.34 3,336.12 4,358.88
หนี้สินรวม : ล้านบาท 310.01 414.71 873.49 958.84
ส่วนของผู้ถือหุ้น : ล้านบาท 1,032.89 1,149.63 2,462.63 3,400.04
รายละเอียด : หน่วย 2564 2565 2566 3M2567
รายได้รวม : ล้านบาท 1,093.64 1,239.90 1,8176.51 717.38
ต้นทุนขายและบริการ : ล้านบาท 767.99 825.46 1,274.77 558.62
กำไรสุทธิ : ล้านบาท 161.81 234.75 335.10 104.59
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) : บาท/หุ้น 0.48 0.47 0.52 0.15
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : เท่า 0.30 0.31 0.35 0.28
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) : ร้อยละ 18.97 15.64 13.42 9.33
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) : ร้อยละ 29.39 20.41 17.96 12.24