รายได้รวม
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
ร้อยละ
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E)
เท่า
รายละเอียด : หน่วย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สินทรัพย์รวม : ล้านบาท 673.51 773.81 1,342.90
หนี้สินรวม : ล้านบาท 412.14 440.83 310.01
ส่วนของผู้ถือหุ้น : ล้านบาท 261.37 332.98 1,032.89
รายละเอียด : หน่วย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
รายได้รวม : ล้านบาท 775.06 988.18 1,093.64
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม : ล้านบาท 693.04 834.88 889.27
กำไรจากเงินลงทุน : ล้านบาท - - 38.87
กำไรสุทธิ : ล้านบาท 56.27 114.20 161.81
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) : บาท/หุ้น 0.18 0.35 0.48
จำนวนหุ้นสามัญ : ล้านหุ้น 320 360 440
กำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดเต็มที่ (Fully Diluted EPS) : บาท/หุ้น1/ 0.13 0.26 0.37
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : เท่า 1.57 1.32 0.30
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) : ร้อยละ 10 16 19
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) : ร้อยละ 24 38 29

หมายเหตุ 1/กำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดเต็มที่ คำนวณโดยใช้กำไรสุทธิหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังจากเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรกนี้