รายได้รวม
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
ร้อยละ
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E)
เท่า
รายละเอียด : หน่วย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
สินทรัพย์รวม : ล้านบาท 464.68 775.06 773.81
หนี้สินรวม : ล้านบาท 259.58 412.14 440.83
ส่วนของผู้ถือหุ้น : ล้านบาท 205.10 261.37 332.98
รายละเอียด : หน่วย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
รายได้รวม : ล้านบาท 425.13 775.06 988.18
ต้นทุน : ล้านบาท 306.99 590.14 730.55
กำไรสุทธิ : ล้านบาท 13.37 56.27 114.20
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) : บาท/หุ้น 0.04 0.18 0.35
จำนวนหุ้นสามัญ : ล้านหุ้น 320 320 360
กำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดเต็มที่ (Fully Diluted EPS) : บาท/หุ้น1/ 0.03 0.13 0.26
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : เท่า 1.27 1.58 1.32
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) : ร้อยละ 2.77 9.89 15.78
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) : ร้อยละ 6.05 24.13 38.43

หมายเหตุ 1/กำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดเต็มที่ คำนวณโดยใช้กำไรสุทธิหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังจากเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรกนี้