ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2566

โดยปัจจุบันบริษัทว่าจ้างบริษัท ออดิท เฮ้าส์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งในอนาคตบริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทเข้ามาทำหน้าที่ในส่วนนี้

ขยายภาพ