ลำดับ รายชื่อ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้
จำนวนหุ้น ร้อยละ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 นายธีระชัย รัตนกมลพร 157,500,000 43.75% 157,500,000 35.80%
2 นายฐกร รัตนกมลพร 67,500,000 18.75% 67,500,000 15.34%
3 นายพิพัฒน์ รัตนกมลพร 28,125,000 7.81% 28,125,000 6.39%
4 นางระพี รัตนกมลพร 28,125,000 7.81% 28,125,000 6.39%
5 นางกัลยา สุอมรรัตนกุล 15,750,000 4.38% 15,750,000 3.58%
6 นางสาวธิดารัตน์ สุอมรรัตนกุล 15,750,000 4.38% 15,750,000 3.58%
7 นายกฤตย์ อินทรพรอุดม 11,250,000 3.13% 11,250,000 2.56%
8 นายศุภโชค ตันติวิท 11,250,000 3.13% 11,250,000 2.56%
9 นายเกรียงไกร บุญธกานนท์ 5,625,000 1.56% 5,625,000 1.28%
10 นางสาววาณี บุญธกานนท์ 5,625,000 1.56% 5,625,000 1.28%
รวม 346,500,000 96.26% 346,500,000 78.76%