การเผยแผร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
แจ้งการลงนามในบันทึกข้อตกลงกรอบความร่วมมือกับบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด(มหาชน) (แก้ไขเพิ่มเติม)
แจ้งการลงนามในบันทึกข้อตกลงกรอบความร่วมมือกับบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด(มหาชน)
สรุปข้อสนเทศ DITTO-W1
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : DITTO-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
หุ้นเพิ่มทุนของ DITTO เริ่มซื้อขายวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)
แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)