ชี้แจงสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กำหนดการใช้สิทธิของ DITTO-W1
แจ้งการได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต สำหรับชุมชน ประจำปี 2566
แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 การจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด การลดทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากไอพีโอ(แก้ไขเพิ่มเติม)
สรุปข้อสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1) (แก้ไขเพิ่มติม)
แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 การจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด การลดทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากไอพีโอ(แก้ไขเพิ่มเติม)
แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 การจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด การลดทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากไอพีโอ(แก้ไขเพิ่มเติม)
แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 การจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด การลดทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากไอพีโอ(แก้ไขเพิ่มเติม)
สรุปข้อสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1) (แก้ไขเพิ่มติม)
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
การปรับสิทธิของ DITTO-W1
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565