แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ DITTO-W1 (F53-5)
แจ้งกรรมการลาออก การแต่งตั้งกรรมการใหม่ และกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ลาออก และการแต่งตั้งประธานกรรมการ
กำหนดการใช้สิทธิของ DITTO-W1
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
แจ้งการลงนามร่วมดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต สำหรับชุมชนประจำปี 2566 เพิ่มเติม
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2566
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ DITTO-W1 (F53-5)
หุ้นเพิ่มทุนของ DITTO เริ่มซื้อขายวันที่ 22 มิถุนายน 2566