การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเวปไซต์ของบริษัท
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ DITTO-W1 (F53-5)
รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันในการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กำหนดการใช้สิทธิของ DITTO-W1
การปรับสิทธิของ DITTO-W1
หุ้นเพิ่มทุนของ DITTO เริ่มซื้อขายวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)
งบการเงิน ประจำปี 2566 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)
แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 การจ่ายปันผลในรูปแบบของเงินสด / การลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TEAMG / การแต่งตั้งกรรมการใหม่ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม / การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 31. ของบริษัท
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566