รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2567
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ DITTO-W1 (F53-5)
กำหนดการใช้สิทธิของ DITTO-W1
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเวปไซต์ของบริษัท
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ DITTO-W1 (F53-5)
รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันในการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กำหนดการใช้สิทธิของ DITTO-W1