บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบวงจร (Document Management Solution) และธุรกิจให้บริการและรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น ศูนย์ดาราศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ ระบบโทรมาตร หรือระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) เป็นต้น ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด (“บริษัทย่อย”) ซึ่งบริษัททำการถือหุ้นในบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

เลขทะเบียนบริษัท:

0107559000150

ประเภทธุรกิจ:

ประกอบธุรกิจจำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบวงจร (Document Management Solution) และรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ

ทุนจดทะเบียน:

220,000,000 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว:

220,000,000 บาท

ที่ตั้งสำนักงาน:
235/1-3 ถ.ราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์:

02-517-5555

โทรสาร:

02-517-5434