นายทวี มีเงิน

กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขาการเมือง การปกครองมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 169/2020 โดย สถาบัน IOD
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%):
-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
2563-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) / จำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบวงจร (Document Management Solution)
2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) / จำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบวงจร (Document Management Solution)
2562-2563 ประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) / จำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบวงจร (Document Management Solution)
2554-2559 บรรณาธิการอาวุโส (ที่ปรึกษาโต๊ะข่าวเศรษฐกิจ) / บริษัท ข่าวสด จำกัด บริการรับโฆษณา รับจัดงาน จำหน่ายหนังสือพิมพ์และพ็อคเก็ตบุ๊ค