นายชัยยุทธ เอียดแก้ว

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
  • ป.ว.ส. สาขาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยศรีประทุม
  • หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 170/2020 โดย สถาบัน IOD
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%):
-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
2557-ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริการ / บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) / จำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบวงจร (Document Management Solution)
2561-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการ / บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) / จำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบวงจร (Document Management Solution)