นายชัยทัด กุลโชควณิช

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน / กรรมการบริหาร / กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • หลักสูตร CFO Current Issues / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program (CFO) รุ่นที่ 20 / สภาวิชาชีพบัญชี ใน พระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตร Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระ บรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตร ความท้าทายของธุรกิจต่อการควบรวมกิจการ / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตร งบประมาณเพื่อการวางแผนและทำกำไร รุ่นที่1/63 / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตร แนวโน้มทิศทางการทำ M&A ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาและกลยุทธ์การทำ M&A ให้ประสบความสำเร็จ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร The New CFO 2021 / สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)
 • หลักสูตร Crypto Asset Revolution / บริษัท ไอ โครา จำกัด
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 114/2015) / สมาคมส่งเสริมสถาบันสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%):
-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
2555-ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน / บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) / จำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบวงจร (Document Management Solution)
2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) / จำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบวงจร (Document Management Solution)
2556-ปัจจุบัน กรรมการ / บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) / จำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบวงจร (Document Management Solution)
2563-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) / จำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบวงจร (Document Management Solution)
2561-ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน / บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด / ให้บริการและรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ
2554-ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด / ให้บริการและรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ