นายชัยทัด กุลโชควณิช

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน / กรรมการบริหาร / กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ

45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
  • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 114/2015 โดย สถาบัน IOD
  • หลักสูตร CFO Focus on Financial Reporting ปี 2560
  • หลักสูตร งบประมาณเพื่อการวางแผนและทำกำไร รุ่นที่ 1/63 โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2563
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%):
-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
2555-ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน / บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) / จำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบวงจร (Document Management Solution)
2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) / จำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบวงจร (Document Management Solution)
2556-ปัจจุบัน กรรมการ / บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) / จำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบวงจร (Document Management Solution)
2563-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) / จำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบวงจร (Document Management Solution)
2561-ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน / บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด / ให้บริการและรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ
2554-ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด / ให้บริการและรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ