นางสาวมัทณา วิเชียรแก้วมณี

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด / กรรมการบริหาร / กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
  • ปริญญาโท MBA สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 170/2020 โดย สถาบัน IOD
  • หลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
  • หลักสูตร นักจัดซื้อมืออาชีพ / สถาบันสมาคมส่งเสริมไทย-ญี่ปุ่น
  • หลักสูตร Strategic Management Program / สถาบันศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
  • หลักสูตร การบริหารโครงการสู่ความสำเร็จขององค์กร (Project Management for Corporate Success)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%):
-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
2563-ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด / บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) / จำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบวงจร (Document Management Solution)
2561-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการ / บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) / จำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบวงจร (Document Management Solution)
2561-ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขาย / กรรมการ / บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด / ให้บริการและรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ