นางสาวภรกานต์ รัตนกมลพร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
  • ปริญญาโท Master of Business Administration สาขา Organization Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • ปริญญาตรี Bachelor of Business Administration สาขา Finance and Banking มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 79/2009 โดย สถาบัน IOD
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%):
0.63
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
  • พี่สาวของบุคคลลำดับที่ 2
  • พี่สาวของบุคคลลำดับที่ 10
ประสบการณ์ทำงาน
2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติงาน / บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) / จำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบวงจร (Document Management Solution)
2556-ปัจจุบัน กรรมการ / บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) / จำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบวงจร (Document Management Solution)
2559-ปัจจุบัน ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง/ ประธานคณะทำงานด้านรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) / บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) / จำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบวงจร (Document Management Solution)