นายฐกร รัตนกมลพร

ประธานกลุ่มบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
  • ปริญญาโท MBA สาขา Finance and Marketing สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 114/2015 โดย สถาบัน IOD
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%):
15.341
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
  • น้องชายของบุคคลลำดับที่ 3
  • น้องชายของบุคคลลำดับที่ 10
ประสบการณ์ทำงาน
2561-ปัจจุบัน ประธานกลุ่มบริษัท (รักษาการ) / ประธานกรรมการบริหาร / บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) /  จำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบวงจร (Document Management Solution)
2556-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ / บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) /  จำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบวงจร (Document Management Solution)
2562-2563 ประธานกรรมการบริษัท / บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) /  จำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบวงจร (Document Management Solution)
2561-2563 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด (รักษาการ) / บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) /  จำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบวงจร (Document Management Solution)
2561-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) / กรรมการ / บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด / ให้บริการและรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ