ดร. อภิวัตน์ พลสยม

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
  • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง) มหาวิทยาลัยเกริก
  • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 169/2020 โดย สถาบัน IOD
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%):
-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย)/ จำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบวงจร (Document Management Solution)
2560-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย / สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
2559-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนองค์กรเครือข่ายเพื่อการปฏิรูปประเทศ / สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
2559-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ / สถาบันวิทยาการจัดการ จังหวัดพะเยา
2558-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการบริหารระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2558-ปัจจุบัน นายกสมาคมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดประเทศไทย / สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
2558-2559 รองเลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย / สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
2552-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2550-2559 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชสีมา