นายณรงค์ เดชาธนารุจิกร

กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
  • ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 25/2017 โดย สถาบัน IOD
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%):
-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) / จำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบวงจร (Document Management Solution)
2551-ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ / บริษัท ไอ เอเบิล ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ให้บริการด้านที่ปรึกษาด้านโปรแกรม

2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / บมจ. พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง/ ให้บริการจัดหาและติดตั้งระบบงานไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ รวมทั้งงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย